โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสมรรถนะทางวิชาการเตรียมความพร้อมสู่ครูมืออาชีพ

660110

นายกฤษนเดช ราษีทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ มอบหมายให้ นายบัญชา บุญมา หัวหน้างานบุคลากร ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสมรรถนะทางวิชาการเตรียมความพร้อมสู่ครูมืออาชีพ (ติวสอบบรรจุครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2566) ห้องประชุมบำเหน็จณรงค์ โดยมี นายกฤษนเดช ราษีทอง เป็นประธานในพิธี และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการศึกษา นายไมตรี ภูหัดการ รองผู้อำนวยการ บรรยายในหัวข้อ สังคม เศษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน และ นางชะลอ สังข์งาม บรรยายในหัวข้อ วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย