งานวางแผนและงบประมาณ


ผู้ปฏิบัติหน้าที่

นางสาวแอนนา สุริเวช
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

พนักงานราชการ

งานวางแผนและงบประมาณมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
  1. จัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี ตามนโยบายและภารกิจของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  2. จัดทำข้อมูลแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยายและเพิ่มประเภทวิชา สาขาวิชาที่เปิดสอน
  3. ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ให้เป็นไปตามที่กำหนด และดำเนินการเรื่องการปรับแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา
  4. รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เป็นค่าวัสดุฝึกของแผนกวิชา สำรวจความต้องการวัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชา และงานต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
  5. วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ
  6. จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการ การใช้เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด
  7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  9. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นมาตราการ

[wpdm_package id=’8365′]
[wpdm_package id=’7177′]
[wpdm_package id=’7882′]
[wpdm_package id=’7880′]

แบบฟอร์มโครงงาน ปีงบประมาณ 2566

[wpdm_package id=’7877′]
[wpdm_package id=’7875′]

แบบฟอร์มโครงงาน ปีงบประมาณ 2565

[wpdm_package id=’6854′]
[wpdm_package id=’6856′]

แบบฟอร์มโครงงาน ปีงบประมาณ 2564

[wpdm_package id=’6849′]
[wpdm_package id=’6852′]

รูปเล่มโครงการ PDCA

[wpdm_package id=’7885′]
[wpdm_package id=’6871′]
[wpdm_package id=’6869′]

แบบฟอร์มต่าง ๆ

[wpdm_package id=’7890′]
[wpdm_package id=’7861′]
[wpdm_package id=’7859′]
[wpdm_package id=’6859′]
[wpdm_package id=’7360′]
[wpdm_package id=’6874′]
[wpdm_package id=’6882′]
[wpdm_package id=’6884′]

เอกสารเตรียมรับการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน

[wpdm_package id=’6896′]
[wpdm_package id=’6889′]
[wpdm_package id=’6891′]
[wpdm_package id=’6893′]

ผลการดำเนินงาน งานวางแผนและงบประมาณ

[wpdm_package id=’5450′]
[wpdm_package id=’5456′]
[wpdm_package id=’5981′]
[wpdm_package id=’7358′]

 3,462 total views,  1 views today