งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์


ผู้ปฏิบัติหน้าที่

นายอภิสิทธิ์ เรืองศิริวัฒนกุล
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นางสาวมินตรา สีแสง
เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นายปริญญา สอนลิลา
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
  1. ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา เกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
  2. วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
  3. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้งผลงานทางวิชาการของครุและบุคลากรทางการศึกษา
  4. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  5. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  6. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารข้อมูล [ฉบับร่าง] 

[wpdm_package id=’7314′]

[wpdm_package id=’7316′]

[wpdm_package id=’7318′]

[wpdm_package id=’7320′]

[wpdm_package id=’7322′]


แบบฟอร์ม และ ด้าน โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์

[wpdm_package id=’5535′]

[wpdm_package id=’5538′]

[wpdm_package id=’6926′]

[wpdm_package id=’6924′]


แบบวิจัยในชั้นเรียน

[wpdm_package id=’5542′]


 6,363 total views,  1 views today