แผนกวิชา การบัญชี ยินดีต้อนรับ

ครู ณัฐวดี  เสน่ห์จันทร์

รายวิชา

การบัญชีต้นทุน 1 / 30201-2003

การบัญชีชั้นสูง 1 / 30201-2005

การบัญชีเบื้องต้น 30200-0001

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 20201-2005

การบัญชีเบื้องต้น 20200-1002

ครู จุฬาลักษณ์  ทานบำเพ็ญ

รายวิชา

การบัญชีสินค้าและระบบใบสำคัญ 20200-2101

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 20001-1001

พิมพ์ไทยเบื้องต้น 20200-1004

การบัญชีกิจการพิเศษ 2201-2105

การเป็นผู้ประกอบการ 2001-1002

พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 20001-1002

การขายเบื้องต้น

ครู ภัรธินันท์  ประเสริฐศรี

รายวิชา

การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า 20201-2001

การบัญชีบริษัทจำกัด 20201-2003

การบัญชีสหกรณ์ 20201-2108

การบัญชีชั้นกลาง 1 / 30201-2001

การบัญชีภาษีอากร 30201-2007

ครู เสาวลักษณ์  รัฐวิรุฬห์

รายวิชา

การบัญชีเบื้องต้น 20200-1002

การบัญชีบริษัทจำกัด 20201-2003

การบัญชีสินค้า 2201-2108

โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 30201-2102

การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า 30200-0002

ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2001-1001

ครู พุทธิดา  โชติเจริญนาน

รายวิชา

พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 20001-1002

การขายเบื้องต้น 20200-1003

การขายเบื้องต้น 20200-1003

พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 20000-1603

การบัญชีเบื้องต้น 20200-1002

การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย 20201-2104

การขายเบื้องต้น 30200-0002

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 30000-1608

การบัญชีเบื้องต้น 30200-0001