แผนกวิชา สามัญสัมพันธ์ ยินดีต้อนรับ

ครู ชะลอ สังข์งาม

รายวิชา

ภาษาไทยพื้นฐาน 20000-1101

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 20000-1102

ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 30000-1101

ชีวิตกับสังคมไทย 30000-1101

ครู วารี  เสถียรจัตุรัส

รายวิชา

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 20000-1301

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 20000-1302

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน ฯ 30000-1301

ครู ธัญลักษณ์ หีบขุนทด

รายวิชา

ภาษาอังกฤษชีวิตจริง 20000-1201

ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 20000-1202

การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 20000-1204

ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 20000-1205

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30000-1201

ครู อรรถพร พลเรือง

รายวิชา

คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 20000-1401

คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 30000-1402

เพศวิถีศึกษา 20000-1602

หน้าทีพลเมืองและศีลธรรม 20000-1501

พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 20000-1603