งานบัญชี

งานพัสดุมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
ผู้ปฏิบัติหน้าที่
นายมงคล กิตติวุฒิไกร
หัวหน้างานการบัญชี

ครูผู้ช่วย


 1. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุและการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ
 2. จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
 3. จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การบำรุงรักษา และการพัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
 4. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
 5. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
 6. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
 7. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำบายเอกสารตามระเบียบ
 8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 10. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารฉบับรวม

[wpdm_package id=’8179′]

[wpdm_package id=’8177′]

[wpdm_package id=’5305′]

[wpdm_package id=’5505′]

งบทดลองประจำเดือน ปีงบประมาณ 2565

[wpdm_package id=’8199′]

[wpdm_package id=’8197′]

[wpdm_package id=’8195′]

[wpdm_package id=’8172′]

[wpdm_package id=’8170′]

[wpdm_package id=’8168′]

[wpdm_package id=’8166′]

[wpdm_package id=’8164′]

[wpdm_package id=’8162′]

[wpdm_package id=’8160′]

[wpdm_package id=’8158′]

[wpdm_package id=’8155′]


งบทดลองประจำเดือน ปีงบประมาณ 2564

[wpdm_package id=’7098′]

[wpdm_package id=’7096′]

[wpdm_package id=’7094′]

[wpdm_package id=’8151′]

[wpdm_package id=’8149′]

[wpdm_package id=’8147′]

[wpdm_package id=’7087′]

[wpdm_package id=’7089′]

[wpdm_package id=’7091′]

[wpdm_package id=’6755′]

[wpdm_package id=’6757′]

[wpdm_package id=’6752′]

[wpdm_package id=’6457′]

[wpdm_package id=’6455′]

[wpdm_package id=’6452′]


งบทดลองประจำเดือน ปีงบประมาณ 2563

[wpdm_package id=’5792′]

[wpdm_package id=’5794′]

[wpdm_package id=’5266′]

[wpdm_package id=’5272′]

[wpdm_package id=’5274′]

[wpdm_package id=’5276′]

[wpdm_package id=’5278′]

[wpdm_package id=’5280′]

[wpdm_package id=’5282′]

[wpdm_package id=’5284′]

[wpdm_package id=’5286′]


 1,683 total views,  2 views today