ข้อมูลบุคลากร

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 1 มกราคม 2564ผู้บริหาร

นายกฤษนเดช ราษีทอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์
ดร.เฉลิมพล อุปลี
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายไมตรี ภูหัดการ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
นางชะลอ สงข์งาม
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายพินิจ ศรีโชติ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวมนชุลี สีจันโท
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นายบัญชา บุญมา
หัวหน้างานบุคลากร
นางสาวณัฐกานต์ ทิวขุนเณร
หัวหน้างานการเงิน
นายมงคล กิตติวุฒิไกร
หัวหน้างานการบัญชี
นายเกษม วงษ์ชัย
หัวหน้างานพัสดุ
นายไกรสร สุริโย
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายศรัญญู แสนแก้ว
หัวหน้างานทะเบียน
นายมงคล กิตติวุฒิไกร
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวแอนนา สุริเวช
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
นายประสิทธิ์ ทุ่มนัน
หัวหน้างานความร่วมมือ
นายอภิสิทธิ์ เรืองศิริวัฒนกุล
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นายทัตปกรณ์ แสงพันธ์
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายสุริยา งามลม
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางสาวกัญญ์ณัชชาชนก รัตนพร
หัวหน้างานส่งเสริมผลการค้าและประกอบธุรกิจ

ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นายวิทูลย์ รักษาพล
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย มาวรรณา
หัวหน้างานรักษาดินแดน (รด.)/หัวหน้างานปกครอง
นางสาวพุทธิดา ช้างเดชา
ครูที่ปรึกษาองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย / หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
นางสาวกัญญ์ณัชชาชนก รัตนพร
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นางสาวปวีณา ปัทนาถา
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นายนิติ ภูมิ่งเดือน
หัวหน้างานโครงการพิเศษ

ฝ่ายวิชาการ

นางชะลอ สังข์งาม
หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์
นายพินิจ ศรีโชติ
หัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน
นายนิติ ภูมิ่งเดือน
หัวหน้าแผนกช่างยนต์
นางสาวทัศนีย์ สุนทรธรรม
หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้า
นายสุริยา งามลม
หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์
นางสาวณัฐวดี เสน่ห์จันทร์
หัวหน้าแผนกการบัญชี
นางสาวสมพร อาบสุวรรณ์
หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายจำรอง พรมพาน
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน
นายไพรัตน์ ปรานโชติ
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
นางสาวกมลวรรณ ใจชอบสันเทียะ
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
นางสาวนิภาพร หมอกขุนทด
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางสาวธัญลักษณ์ หีบขุนทด
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

 5,204 total views,  6 views today