แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ยินดีต้อนรับ

ครู สมพร  แพวขุนทด

รายวิชา

พิมพ์ไทยเบื้องต้น 20200-1004

คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 20204-2003

การจัดตกแต่งสถานที่ 20406-2304

หลักการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 30204-2004

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 30001-2001

หลักการตลาด 3200-1003

ครู ชัยณรงค์  วงษ์จำปา

รายวิชา

ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 20204-2001

โปรแกรมมัลติมีเดีย 20204-2110

อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ 2204-2111

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยสำหรับธุรกิจ 30204-2007

การออกกำลังการเพื่อสุขภาพ 30000-1608

โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ 2204-2106

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา 3204-2107

โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 2204-2115

ครู แอนนา  สุริเวช

รายวิชา

โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 2204-2115

พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 20001-1002

โปรแกรมฐานข้อมูล 20204-2105

โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 2204-2009

ระบบจัดการฐานข้อมูล 30204-2002

การประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม 3204-2103

วิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ 30204-2003

ครู วราภรณ์ อ่อนทุม

รายวิชา

โปรแกรมประมวลผลคำ 20204-2102

โปรแกรมกราฟิก 20204-2007

การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด 2201-2013

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 30205-2005

ภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2204-2102

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ 30001-2003

หลักการจัดการ 3200-1002

หลักการเขียนโปรแกรม 30204-0001

ครู นิภาพร  หมอกขุนทด

รายวิชา

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 2204-2110

ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบกการ 20001-1003

โปรแกรมตารางคำนวณ 2204-2103

กฎหมายคอมพิวเตอร์ 2204-2112

ธรรมมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร 2204-2110

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2001-1004

กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 3001-1002