ข้อมูลทั่วไป

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 7 กรกฎาคม 2564

[wpdm_package id=’6694′]


ประวัติ และ ที่ตั้งวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์
ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ 
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2539 บนเนื้อที่ 80 ไร่ ในพื้นที่สาธารณประโยชน์โคกแดง ถนนบำเหน็จณรงค์-ซับใหญ่ ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ห่างจากที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ ประมาณ 3 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดชัยภูมิ ประมาณ 60 กิโลเมตร และห่างจาก กรุงเทพฯ ประมาณ 323 กิโลเมตร
ปัจจุบันสถานศึกษาเปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรทวิศึกษา การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และหลักสูตรพิเศษอื่น ๆ ตามความต้องการของท้องถิ่น ประเภทวิชาที่เปิดทำการสอน ประกอบด้วย ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม รวม 4 สาขาวิชา คือ สาขาช่างยนต์ สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม รวม 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ได้แก่ วิชาช่างซ่อมเครื่องยนต์ ช่างซ่อมจักรยานยนต์ ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ช่างเดินสายไฟฟ้า ช่างเชื่อมโลหะ พิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ และรายวิชาอื่น ๆ ตามความต้องการของผู้เรียน

สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 15 ถนนบำเหน็จณรงค์-ซับใหญ่ ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ มีอาณาบริเวณติดต่อกับพื้นที่ชุมชน ดังนี้
ทิศเหนือ มีอาณาบริเวณติดต่อกับหมู่บ้านวังพระทราย
ทิศใต้ มีอาณาบริเวณติดต่อกับหมู่บ้านหนองโสน
ทิศตะวันออก มีอาณาบริเวณติดต่อกับพื้นที่การเกษตรของชุมชน
ทิศตะวันตก มีอาณาบริเวณติดต่อกับถนนบำเหน็จณรงค์-ซับใหญ่ และสำนักงานประปาส่วนภูมิภาค อำเภอบำเหน็จณรงค์
สภาพชุมชนโดยรอบ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ ตั้งอยู่ติดกับถนนสายหลัก (บำเหน็จณรงค์-ซับใหญ่) อยู่ห่างจากตัวอำเภอบำเหน็จณรงค์ ประมาณ 3 กิโลเมตร
ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา โดยส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ ด้านเกษตรกรรม

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์
ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

ชื่อภาษาไทย ; วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์
English Name ; Bumnet Narong Industrial and Community Education College.
สถานที่ตั้ง ; เลขที่ 1 หมู่ 15 ถนนบำเหน็จณรงค์-ซับใหญ่ ตำบลบ้านชวน
อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36160
โทรศัพท์ ; 080-0066021 งานบริหารงานทั่วไป, 080-0066976 งานพัสดุ
Website ; www.bamnet.ac.th
E-mail ; Bamnet.ac.th@gmail.com

เนื้อที่ของสถานศึกษา
80 ไร่ – งาน – ตารางวามีอาคาร รวม 9 หลัง มีห้องทั้งสิ้น 60 ห้อง ได้แก่
1. โรงฝึกงานช่างกลโรงงาน จำนวน 1 หลัง 4 ห้อง
2. โรงฝึกงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 หลัง 4 ห้อง
3. โรงฝึกงานช่างยนต์ จำนวน 1 หลัง 7 ห้อง
4. อาคารเรียนชั้นเดี่ยว จำนวน 1 หลัง 5 ห้อง
5. ห้องประชุมบำเหน็จณรงค์ จำนวน 1 หลัง 1 ห้อง
6. อาคารสำนักงาน จำนวน 1 หลัง 8 ห้อง
7. อาคารเรียนและปฏิบัติการ จำนวน 1 หลัง 20 ห้อง
8. อาคารศูนย์บ่มเพาะ จำนวน 1 หลัง 10 ห้อง
9. ร้านกาแฟศูนย์บ่มเพาะ 1 หลัง 1 ห้อง

[wpdm_package id=’5357′]

[wpdm_package id=’5355′]

[wpdm_package id=’7177′]

 5,477 total views,  2 views today