แผนกวิชา ช่างกลโรงงาน ยินดีต้อนรับ

ครู ธนากร  แดงบำรุง

รายวิชา

วัดละเอียด 20102-2004

งานวัดละเอียด 30100-0005

วัสดุช่าง 30100-0004

กลศาสตร์วิศวกรรม 30100-0101

มาตรวิทยาอุตสาหกรรม 30102-2006

ครู จิรภัทร วงศ์สิงห์โต

รายวิชา

เขียนแบบเครื่องมือกล 2 / 20102-2101

เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 20100–1001

ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล 2102-2104 

วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 20100-1002 

ครู ภาคิน  แย้มยวน

รายวิชา

งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 20100-1004

ลับคมตัดเครื่องมือกล 20102-2105

ลับคมตัดเครื่องมือกล 20102-2105

เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 30102-2002

โปรแกรมซีเอ็นซี 30100-2003

งานวัดละเอียดช่างยนต์ 30101-0001

กลศาสตร์วิศวกรรม 30101-0101

ครู เกษม  วงษ์ชัย

รายวิชา

งานฝึกฝีมือ 20100-1003

เขียนแบบเครื่องมือกล2 / 20102-2102

วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 20100-1002

ครู ไกรสร  สุริโย

รายวิชา

งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 20100-1004

งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 20100-1007

ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 / 20102-2008

ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล 20102-2104