ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 20 เมษายน 2564


เปิดสอนในระดับ

  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • หลักสูตร คู่ขนาน
  • หลักสูตร สมทบ
  • ระดับ ปวช. 1 – 3
  • ระดับ ปวส. 1 – 2

สาขาวิชาที่เปิดสอน

ปวช. ช่างยนต์ / ช่างกลโรงงาน / ช่างไฟฟ้ากำลัง / อิเล็กทรอนิกส์ / การบัญชี / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปวส. เทคนิคเครื่องกล / เทคนิคการผลิต / ไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ / บัญชีโลจิสติกส์ / เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ช่างกลโรงงาน / เทคนิคเครื่องกล
ช่างยนต์/เทคนิคเครื่องยนต์
อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์
การบัญชี/บัญชีโลจิสติกส์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

 3,370 total views,  2 views today