ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 11 กรกฎาคม 2567


เปิดสอนในระดับ

  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • ระดับ ปวช. 1 – 3
  • ระดับ ปวส. 1 – 2
  • ระยะสั้น

สาขาวิชาที่เปิดสอน

ปวช. ช่างยนต์ / ช่างกลโรงงาน / ช่างไฟฟ้ากำลัง / อิเล็กทรอนิกส์ / การบัญชี / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปวส. เทคนิคเครื่องกล / เทคนิคการผลิต / ไฟฟ้า / เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ / บัญชีโลจิสติกส์ / เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ช่างกลโรงงาน / เทคนิคเครื่องกล
ช่างยนต์/เทคนิคเครื่องยนต์
อิเล็กทรอนิกส์/เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
การบัญชี/บัญชีโลจิสติกส์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

 3,680 total views,  1 views today