งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ


ผู้ปฏิบัติหน้าที่

นางสาวกัญณชาชนก รัตนพร
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
นางสาวจุฬาลักษณ์ ทานบำเพ็ญ
หัวหน้างานบ่มเพาะผู้ประกอบการ
นายนิติ ภูมิ่งเดือน
หัวหน้าศูนย์ธุรกิจแผนกวิชาช่างยนต์
นายวงศ์ธวัช กิ่งกำปัง
หัวหน้าศูนย์ธุรกิจแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
นายกิตติศักดิ์ มณีทอง
หัวหน้าศูนย์ธุรกิจแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
นายอภิสิทธิ์ เรืองศิริวัฒนกุล
หัวหน้าศูนย์ธุรกิจแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
นางสาวนิภาพร หมอกขุนทด
หัวหน้าศูนย์ธุรกิจแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวธัญลักษณ์ หีบขุนทด
หัวหน้าศูนย์ธุรกิจแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นายศุภชัย จันทะรัง
หัวหน้าศูนย์บริการคนพิการครบวงจร
นางสาวสุขกมล กัลป์สมบูรณ์
เจ้าหน้าที่งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
นางสาวจีรนันท์ ศรีมหาชัยกุล
เจ้าหน้าที่งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
นางสาวดารินทร์ จำรัสประเสริฐ
เจ้าหน้าที่งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
  1. ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงานส่งเสริมผลิตผล จัดทำแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดย่อม การประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน
  2. วางแผน ดำเนินงาน ประสานสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล ชุมน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน
  3. ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึก จัดทำทะเบียนผลิตผล และจำหน่ายผลิตผล
  4. กำกับ ติดตาม และจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของงานผลิตผล การค้า และธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและจัดทำรายงานเป็นประจำทุกเดือน
  5. รวบรวมข้อมูล สถิติต่างๆ รายรับ-รายจ่าย ในการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา
  6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ดาวน์โหลด สผ. 1 – 4

[wpdm_package id=’5575′]

[wpdm_package id=’5577′]

[wpdm_package id=’5580′]

[wpdm_package id=’5582′]

[wpdm_package id=’5584′]


ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์

ร้าน BNEC M&W Service

แผนกที่รับผิดชอบ : ช่างกลโรงงาน
รับงานติดตั้งงานเหล็ก โครงเหล็ก สร้างอาคาร งานเชื่อมต่าง ๆ
ดูผลงาน คลิ๊ก

ร้าน COMPUTER BNEC

แผนกที่รับผิดชอบ : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รับงานออกแบบ logo ดีไซต์เว็ป ออกแบบกราฟฟิต ชุด แก้วน้ำ สกินลาย
ดูผลงาน คลิ๊ก

ร้าน BNEC Café

แผนกที่รับผิดชอบ : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ การบีญชี
บริการ Internet Wi-Fi เครื่องดื่ม อาหารว่าง เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น.
ดูผลงาน คลิ๊ก

ร้าน BNEC Carcare Service

แผนกที่รับผิดชอบ : ช่างยนต์
บริการซ่อมรถยนต์ จักยานยนต์ เช็คอาการ สภาพรถ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนยางรถ ให้คำแนะนำ
ดูผลงาน คลิ๊ก

ร้าน BNEC Air & Electrical System

แผนกที่รับผิดชอบ : ช่างไฟฟ้า
บริการแอร์ ล้างแอร์ ซ่อมเครื่องใช่ไฟฟ้า ติดตั้งแอร์ ทั้งในและนอกอาคาร
ดูผลงาน คลิ๊ก

ร้าน BNEC Electronics & Service

แผนกที่รับผิดชอบ : อิเล็กทรอนิกส์
บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ โน็ตบุ็ค อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ดูผลงาน คลิ๊ก

ร้าน BNEC Proud

แผนกที่รับผิดชอบ : การบัญชี
บริการเช่าซุ่ม จัดซุ่มแต่งงาน งานพิธี บริการจัดผ้า บริการเสริมความงาม นวดแผนโบราณ
ดูผลงาน คลิ๊ก

 1,697 total views,  1 views today