งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา


ผู้ปฏิบัติหน้าที่

นายสุริยา งามลม
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

พนักงานราชการ

นางสาวพุรสุดา สอดสว่าง
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

บุคลากรทางการศึกษา

นายกิตติศักดิ์ มณีทอง
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ครูพิเศษสอน

นางสาวมินตรา สีแสง
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ครูพิเศษสอน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษามีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
  1. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  2. วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
  3. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ แผนกวิชา และงานต่างๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ บุคคล องค์กร และหน่วยงานภายนอก ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
  4. ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
  5. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  7. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Download รายชื่อนักเรียน นักศึกษา งานทะเบียน คลิ๊ก!!


ข้อมูลงานประกัน ปีการศึกษา 2564


ข้อมูลงานประกัน ปีการศึกษา 2563

แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา

ข้อมูลการจบการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562


เครื่องมือมาตรญาน และ ตัวบ่งชี้


แบบฟอร์มงานประกันคุณภาพนักเรียน


แบบฟอร์ม SSR


หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562


แผนพัฒนาและประกันคุณภาพ

แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒ ดาวน์โหลด

คู่มือการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒ ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ การประกันคุณภาพการศึกษา ดาวน์โหลด

 2,895 total views,  1 views today