งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา


ผู้ปฏิบัติหน้าที่

นายสุริยา งามลม
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

พนักงานราชการ

นางสาวพุรสุดา สอดสว่าง
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

บุคลากรทางการศึกษา

นายกิตติศักดิ์ มณีทอง
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ครูพิเศษสอน

นางสาวมินตรา สีแสง
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ครูพิเศษสอน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษามีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
  1. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  2. วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
  3. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ แผนกวิชา และงานต่างๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ บุคคล องค์กร และหน่วยงานภายนอก ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
  4. ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
  5. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  7. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Download รายชื่อนักเรียน นักศึกษา งานทะเบียน คลิ๊ก!!


ข้อมูลงานประกัน ปีการศึกษา 2564

[wpdm_package id=’7615′]

[wpdm_package id=’7617′]


ข้อมูลงานประกัน ปีการศึกษา 2563

[wpdm_package id=’7079′]

[wpdm_package id=’7081′]

[wpdm_package id=’6987′]

[wpdm_package id=’6989′]

[wpdm_package id=’6991′]

[wpdm_package id=’6993′]

แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา

[wpdm_package id=’5558′]

[wpdm_package id=’5560′]

ข้อมูลการจบการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562

[wpdm_package id=’5562′]

[wpdm_package id=’5564′]

[wpdm_package id=’5566′]


เครื่องมือมาตรญาน และ ตัวบ่งชี้


แบบฟอร์มงานประกันคุณภาพนักเรียน


แบบฟอร์ม SSR


หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562


แผนพัฒนาและประกันคุณภาพ

แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒ ดาวน์โหลด

คู่มือการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒ ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ การประกันคุณภาพการศึกษา ดาวน์โหลด

 3,293 total views,  4 views today