แผนกวิชา เมคคาทรอนิกส์ ยินดีต้อนรับ

ครู สุริยา  งามลม

รายวิชา

วิชาเครื่องมือวัดเมคคาทรอนิกส์ 20127-2004

วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 20127-2006

วิชาวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  30127-1002

วิชาสายส่งและสายอากาศ 30127-1002

วิชาเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2105-2001

วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 20100-1001

วิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม 20100-1002

ครู อภิสิทธิ์ เรืองศิริวัฒนกุล

รายวิชา

วิชาโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 30127-2005

วิชาการควบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 30122-1003

วิชางานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 20100-1008

วิชาวงจรไฟฟ้า 20127-2005

วิชาหุ่นยนต์เบื้องต้น 20105-2121

วิชาเครื่องรับวิทยุ 20105-2009

วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 20105-2003

ครู ว่าที่ ร.ต.ฉัตรชัย  มาวรรณา

รายวิชา

วิชาอุปกรณ์การวัดและการควบคุม 30127-2003

วิชาเขียนแบบเมคคาทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 30127-1001

วิชาเมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น 20127-2001

วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 20100-1001

วิชาการบริหารคุณภาพในองค์กร 30001-1001

วิชาเครื่องส่งวิทยุ 20105-2010

วิชาโทรศัพท์ 2105-2114

วิชาเขียนแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 20105-2118

ครู ปริญญา สอนลิลา

รายวิชา

วิชาไมโครคอนโทรเลอร์เบื้องต้น 20127-2107

วิชาการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง 3105-2003

วิชาชิ้นส่วนเครื่องกลในงานเมคคาทรอนิกส์ 20127-2005

วิชากีต้าร์อคูสติก 2100-9006

วิชาหุ่นยนต์เบื้องต้น 20127-2106

วิชางานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 2100-1009