แผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง ยินดีต้อนรับ

ครู ลัดดา  เทียมรัตน์

รายวิชา

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 20104-2002

หม้อแปลงไฟฟ้า 20104-2105

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 20104-2003

ดิจิตอลเบื้องต้น 20104-2111

วงจรไฟฟ้า 1 / 30104-1002

ครู มนตรี  เจียงพุดซา

รายวิชา

เขียนแบบไฟฟ้า 20104-2001

การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 20104-2106

งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 20100-1009

งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 2104-2111

การติดตั้งไฟฟ้า 1 / 30104-2001

ครู ธีรวัฒน์  เจริญศิริ

รายวิชา

เครื่องทำความเย็น 20104-2007

การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 20104-2009

งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 2100-1009

เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า 30104-0002

ครู ไพรัตน์  ปรานโชติ

รายวิชา

เครื่องวัดไฟฟ้า 20104-2104

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 20104-2102

การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า 20104-2108

โครงการ 2104-8501

ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 30104-2006