ฝ่ายวิชาการ


นายพินิจ ศรีโชติ
ครู คศ.1
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ มี 5 งาน

นายพินิจ ศรีโชติ
ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติรองจากผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแล งานวางแผนและงบประมาณ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ งานความร่วมมือ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยช่วยปฏิบัติราชการในเรื่องต่อไปนี้

 1. บริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
 2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน  และรายงานผลการจัดการศึกษา
 3. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล
 4. ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
 5. จัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา
 6. การบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอื่น
 7. วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ
 8. จัดทำมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 9. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 10. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน
 11. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
 12. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
 13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สมาชิกในฝ่าย
นางชะลอ สังข์งาม
หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์
นายพินิจ ศรีโชติ
หัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน
นายนิติ ภูมิ่งเดือน
หัวหน้าแผนกช่างยนต์
นางสาวทัศนีย์ สุนทรธรรม
หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้า
นายสุริยา งามลม
หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์
นางสาวณัฐวดี เสน่ห์จันทร์
หัวหน้าแผนกการบัญชี
นางสาวสมพร อาบสุวรรณ์
หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายจำรอง พรมพาน
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน
นายไพรัตน์ ปรานโชติ
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
นางสาวกมลวรรณ ใจชอบสันเทียะ
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
นางสาวนิภาพร หมอกขุนทด
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางสาวธัญลักษณ์ หีบขุนทด
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน