งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ผู้ปฏิบัติหน้าที่

นายทัตปกรณ์ แสงพันธ์
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ครู คศ.1 แผนกอิเล็กทรอนิกส์

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
  1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บ รักษา จัดทำและบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคลากรงบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ แผนการเรียน และข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยประสานงานกับแผนกวิชาและงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและประกอบอาชีพ
  3. พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  4. กำกับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  5. ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
  6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  8. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Programs | โปรแกรมและข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญสำหรับการทำงาน

โปรแกรมสำหรับสนทนาออนไลน์ (Online) Zoom

โปรแกรมแชทไลน์ Line

โปรแกรมสแกนไวรัสตะกลูในยูเอสบี (Flash Drive) shortcut USB FIX

โปรแกรมสำหรับลบโปรแกรมไม่พึงประสงค์ในคอมพิวเตอร์ (Iobit Uninstaller)

โปรแกรมสำหรับอ่าน PDF (Adobe Reader)

โปรแกรมเพิ่มความปลอดภัยในการเล่นเว็ปไซต์ (Website security) Mcafee

แบบฟอร์มงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

[wpdm_package id=’5828′]

[wpdm_package id=’7307′]