ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ด้วยวิธีคัดเลือก

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ด้วยวิธีคัดเลือก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ มีความประสงค์    จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ ด้วยวิธีคัดเลือก ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๗๓๒,๓๐๐ บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

 1,386 total views,  2 views today