มอบเกียรติบัตร นักศึกษาภาคสมทบ “โครงการสัมมนา การพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการเป็นผู้นำและผู้ตาม”