วิสัยทัศน์และพันธกิจ


ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

ปรัชญา

“ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชาการ ประสานชุมชน”

วิสัยทัศน์ (Vision)

“สถานศึกษาพอเพียง แห่งความสุข สู่ยุค ๔.๐”

พันธกิจ (Mission)
พันธกิจที่ ๑  สร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปลอดภัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ ๒  สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงบริการวิชาชีพ
พันธกิจที่ ๓  ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ได้เป็นนวัตกร จากโครงงานวิทยาศาสตร์ และงานวิจัย
พันธกิจที่ ๔  ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ออกให้บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ แก่ชุมชน และต่อยอดธุรกิจ
พันธกิจที่ ๕ ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความสุขในการปฏิบัติงาน ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน

เป้าประสงค์ (Goal)
๑. ผู้สำเร็จการอาชีวศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน มีทักษะอาชีพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๒. ประชาชน ชุมชน และกลุ่มเป้าหมายได้รับการศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพอย่างทั่วถึง เสมอภาค
๓. คณะครูและบุคลากรมีศักยภาพสูงขึ้นทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ด้านวิจัย สมรรถนะทาง
วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และการบริหารจัดการ
๔. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ได้พัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ ได้รับการเผยแพร่และนำไปใช้
ประโยชน์ได้จริง
๕. ระบบงานวิจัยที่ชัดเจน สามารถเพิ่มจำนวนและพัฒนาคุณภาพงานวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยในระดับชาติ
๖. ชุมชน สังคม หรือเครือข่าย ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพ ของวิทยาลัย
๗. บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยฯ เห็นคุณค่าและภูมิใจในความเป็นไทย และยกระดับวัฒนธรรมไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ
๘. ระบบบริหารจัดการภายในวิทยาลัย มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว คล่องตัว ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ขององค์กร

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ของวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์

เอกลักษณ์ “จิตอาสา บริการวิชาชีพ”

ผู้เรียนมีจิตอาสา บริการวิชาชีพ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคม

อัตลักษณ์ “สถานศึกษาแห่งความสุข และ มีความปลอดภัย”

ความสุข  คือ  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา มีความสุขในการเรียน การปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้เสียมีความสุขจากการปฏิบัติตนของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์
ความปลอดภัย  คือ  เป็นสถานศึกษาปลอดภัย ทั้งภายในและภายนอก และผู้มีส่วนได้ เสีย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

 1,758 total views,  1 views today