งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


Programs | โปรแกรมและข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญสำหรับการทำงาน

โปรแกรมสำหรับสนทนาออนไลน์ (Online) Zoom

โปรแกรมแชทไลน์ Line

โปรแกรมสแกนไวรัสตะกลูในยูเอสบี (Flash Drive) shortcut USB FIX

โปรแกรมสำหรับลบโปรแกรมไม่พึงประสงค์ในคอมพิวเตอร์ (Iobit Uninstaller)

โปรแกรมสำหรับอ่าน PDF (Adobe Reader)

โปรแกรมเพิ่มความปลอดภัยในการเล่นเว็ปไซต์ (Website security) Mcafee


งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบดัวต่อไปนี้

  • รวบรวมข้อมูล ประมวลผล จัดเก็บรักษา จัดทำและบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ แผนการเรียนและข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยประสานงานกับแผนกวิชา และงานต่างๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  • ประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาต่างๆ
  • ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • เสนอโครงการ และการปฎิบัติงานตามลำดับขั้น
  • รายงานการปฎิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย