งานประกันคุณภาพ


Download รายชื่อนักเรียน นักศึกษา งานทะเบียน คลิ๊ก!!


แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา

ข้อมูลการจบการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562


เครื่องมือมาตรญาน และ ตัวบ่งชี้


แบบฟอร์มงานประกันคุณภาพนักเรียน


แบบฟอร์ม SSR


หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562


แผนพัฒนาและประกันคุณภาพ

แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒ ดาวน์โหลด

คู่มือการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒ ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ การประกันคุณภาพการศึกษา ดาวน์โหลด

 1,912 total views,  1 views today