งานบุคลากร

แบบฟอร์ม และ เอกสารที่ใช้ในการประเมิน อัปเดทล่าสุด ปีการศึกษา 2562

เอกสารเลื่อนขั้นเงินเดือน

เอกสารเกณฑ์การประเมิน

แบบฟอร์มบัญทึกความดี