ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

เปิดสอนในระดับ

  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • หลักสูตร คู่ขนาน
  • หลักสูตร สมทบ
  • ระดับ ปวช. 1 – 3
  • รายวิชา ช่างกลโรงงาน / ช่างยานยนต์ / ช่างไฟฟ้า / ช่างเมคคาทรอนิกส์ / การบัญชี / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • ระดับ ปวส. 1 – 2
  • รายวิชา เทคนิคการผลิตเครื่อง CNC / เทคโนโลยียานยนต์ / ไฟฟ้า-เครื่องปรับอากาศ / เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ / บัญชีโลจิสติกส์ / เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

648 total views, 1 views today