ข้อมูลบุคลากรผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรี ชนะคมศร คงยืน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายเฉลิมพล อุปลี
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร / ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
นางปิยรัตน์ พิมพ์วงศ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ / ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ผู้บริหาร
  • หัวหน้างาน
  • เจ้าหน้าที่
  • ครูแผนกช่างกลโรงงาน
  • ครูแผนกช่างยนต์
  • ครูแผนกช่างไฟฟ้า
  • ครูแผนกเมคคาทรอนิกส์
  • ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์
  • ครูแผนกการบัญชี
  • ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวพุทธชาติ ทิพย์ประทุม
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางสาวณัฐวดี เสน่ห์จันทร์
หัวหน้างานบุคลากร
นางสาวณัฐกานต์ ทิวขุนเณร
หัวหน้างานการเงิน
นางสาวปาริชาติ ศิริจันทร์
หัวหน้างานบัญชี
นายเกษม วงษ์ชัย
หัวหน้างานพัสดุ
นายไกรศร สุริโย
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นางสาวลัดดา เทียมรัตน์
หัวหน้างานทะเบียน
นายสุธี คำภาบุตร
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวแอนนา สุริเวช
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
นายอดิศักดิ์ ดิลกชาติ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายธีรวัฒน์ เจริญศิริ
หัวหน้างานความร่วมมือ
นายปริญญา สอนลิลา
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นายชัยณรงค์ วงษ์จำปา
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางสาววราภรณ์ อ่อนทุม
หัวหน้างานส่งเสริมผลการค้าและประกอบธุรกิจ

ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นางสาวสมพร แพวขุนทด
หัวหน้างานกิจการนักเรียน นักศึกษา
นางสาวศิริวรรณ ขุ่มขุนทด
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจการนักเรียน นักศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย มาวรรณา
หัวหน้างานรักษาดินแดน (รด.)/หัวหน้างานปกครอง
นายจิรภัทร วงศ์สิงโต
หัวหน้างานลูกเสือวิสามัญ
นางสาวพุทธิดา ช้างเดชา
ครูที่ปรึกษาองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย / หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
นางสาวกัญญา ชาติเผือก
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นางสาวกาญจนา บุญบำรุง
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
ว่าที่ร้อยตรีอรรถพร พลเรือง
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นายนิติ ภูมิ่งเดือน
หัวหน้างานโครงการพิเศษ

ฝ่ายวิชาการ

นางชะลอ สังข์งาม
หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์
นายไกรสร สุริโย
หัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน
นายคมสันต์ ป้ายจัตุรัส
หัวหน้าแผนกช่างยนต์
นายมนตรี เจียงพุดชา
หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้า
นายสุริยา งามลม
หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์
นายอภิสิทธิ์ เรืองศิริวัฒนกุล
หัวหน้าแผนกเมคคาทรอนิกส์
นางสาวเสาวลักษณ์ รัฐวิรุฬห์
หัวหน้าแผนกการบัญชี
นายชัยณรงค์ วงษ์จำปา
หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาววิสุดา ปิดสุวรรณ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน
นายไพรัตน์ ปรานโชติ
งานวัดผลและประเมินผล
นางสาวศิริวรรณ ชุ่มขุนทด
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
นางสาวนิภาพร หมอกขุนทด
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางสาวธัญลักษณ์ หีบขุนทด
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

 1,420 total views,  1 views today