ข้อมูลบุคลากร

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 1 มกราคม 2564ผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรี ชนะคมศร คงยืน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายเฉลิมพล อุปลี
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร / ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
นายพินิจ ศรีโชติ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ / ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวพุทธชาติ ทิพย์ประทุม
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางสาวณัฐวดี เสน่ห์จันทร์
หัวหน้างานบุคลากร
นางสาวณัฐกานต์ ทิวขุนเณร
หัวหน้างานการเงิน
นางสาวปาริชาติ ศิริจันทร์
หัวหน้างานการบัญชี
นายเกษม วงษ์ชัย
หัวหน้างานพัสดุ
นายพรชัย โกสุม
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นางสาวลัดดา เทียมรัตน์
หัวหน้างานทะเบียน
นางสาวสมฤทัย ดิษทับ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวดารินทร์ จำรัสประเสริฐ์
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
นายอดิศักดิ์ ดิลกชาติ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นางสาวนิภาภรณ์ หมอกขุนทด
หัวหน้างานความร่วมมือ
นางสาวสายชล มณีโชติ
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นางสาวพรสุดา สอดสว่าง
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นายชัยณรงค์ วงษ์จำปา
หัวหน้างานส่งเสริมผลการค้าและประกอบธุรกิจ

ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นางสาวสมพร แพวขุนทด
หัวหน้างานกิจการนักเรียน นักศึกษา
นางสาวศิริวรรณ ขุ่มขุนทด
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจการนักเรียน นักศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย มาวรรณา
หัวหน้างานรักษาดินแดน (รด.)/หัวหน้างานปกครอง
นางสาวพุทธิดา ช้างเดชา
ครูที่ปรึกษาองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย / หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
นางสาวกัญญ์ณัชชาชนก รัตนพร
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นางสาวนัฐยา ชำนาญ
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นายนิติ ภูมิ่งเดือน
หัวหน้างานโครงการพิเศษ

ฝ่ายวิชาการ

นางชะลอ สังข์งาม
หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์
นายไกรสร สุริโย
หัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน
นายนิติ ภูมิ่งเดือน
หัวหน้าแผนกช่างยนต์
นางสาวลัดดา เทียมรัตน์
หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้า
นายสุริยา งามลม
หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์
นายอภิสิทธิ์ เรืองศิริวัฒนกุล
หัวหน้าแผนกเมคคาทรอนิกส์
นางสาวเสาวลักษณ์ รัฐวิรุฬห์
หัวหน้าแผนกการบัญชี
นายชัยณรงค์ วงษ์จำปา
หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาววิสุดา ปิดสุวรรณ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน
นางสาวกมลวรรณ ใจชอบสันเทียะ
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
นางสาวศิริวรรณ ชุ่มขุนทด
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
นางสาวนิภาพร หมอกขุนทด
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางสาวธัญลักษณ์ หีบขุนทด
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

 2,401 total views,  1 views today