ข้อมูลบุคลากร

ผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรี ชนะคมศร คงยืน
ผู้อำนวยการ
นายสุรชัย นันจินดา
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร/วิชาการ
นายอดิศร สิทธิวงศ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม/แผนงาน

ฝ่ายวิชาการ

นางชะลอ สังข์งาม
หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์
นายธนากร แดงบำรุง
หัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน
นายคมสันต์ ป้ายจัตุรัส
หัวหน้าแผนกช่างยนต์
นายมนตรี เจียงพุดชา
หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้า
นายสุริยา งามลม
หัวหน้าแผนกเมคคาทรอนิกส์
นางสาวทัศนัย ปัจมนต์
หัวหน้าแผนกการบัญชี
นางสมพร แพวขุนทด
หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายสุริยา เชื้อวังคำ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน
นายไพรัตน์ ปรานโชติ
งานวัดผลและประเมินผล
นายอภิสิทธิ์ เรืองศิริวัฒนกุล
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
นายปริญญา สอนลิลา
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางสาวธัญลักษณ์ หีบขุนทด
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวพุทธชาด ทิพย์ประทุม
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางสาววารี เสถียรจัตุรัส
หัวหน้างานบุคลากร
นางสาวณัฐกานต์ ทิวขุนเณร
หัวหน้างานการเงิน
นางสาวเสาวลักษณ์ รัฐวิรุฬห์
หัวหน้างานบัญชี
นายเกษม วงษ์ชัย
หัวหน้างานพัสดุ
นายไกรศร สุริโย
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายชัยณรงค์ วงษ์จำปา
หัวหน้างานทะเบียน
นางสาวภัรธินันท์ ประเสริฐศรี
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวแอนนา สุริเวช
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
ว่าที่ร้อยตรี อรรถพร พลเรือง
หัวหน้างานผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ
นายธีรวัฒน์ เจริญศิริ
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นางสาวลัดดา เทียมรัตน์
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นายอมร ศรีหนารถ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นางสาวนิภาพร หมอกขุนทด
หัวหน้างานความร่วมมือ

ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นายจิรภัทร วงสิงห์โต
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นายไกรศร พรไพศาล
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นายวารุทค์ สุทธิบาก
หัวหน้างานปกครอง
นางสาวพุทธิดา โชติเจริญนาน
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางสาวจุฬาลักษณ์ ทานบำเพ็ญ
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นายนิติ ภูมิ่งเดือน
หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

680 total views, 1 views today